poezii
v3
 

Agonia - Ateliere Artistice | Reguli | Mission Contact | Înscrie-te
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articol Comunităţi Concurs Eseu Multimedia Personale Poezie Presa Proză Citate Scenariu Special Tehnica Literara

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texte de acelaşi autor


Traduceri ale acestui text
0

 Comentariile membrilor


print e-mail
Vizionări: 3980 .Äåäóøêà
proză [ ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
de [Mario_Vargas_Llosa ]

2010-11-23  | [Acest text ar trebui citit în russkaia]    |  Înscris în bibliotecă de NC
* * *

Ñòîèëî õðóñòíóòü âåòêå, èëè êâàêíóòü ëÿãóøêå, èëè çàäðîæàòü ñòåêëàì â êóõíå, óòîïàâøåé â çåëåíè, – è ñòàðè÷îê ïðîâîðíî âñêàêèâàë ñ ïëîñêîãî êàìíÿ, êîòîðûé ñëóæèë åìó íàáëþäàòåëüíûì ïóíêòîì, è òðåâîæíî âãëÿäûâàëñÿ â ëèñòâó. Ðåáåíîê âñå íå ïîÿâëÿëñÿ. Çàòî ñêâîçü îêíà ãîñòèíîé, âûõîäèâøåé íà ïåðãîëó , áûë âèäåí ñâåò òîëüêî ÷òî çàææåííîé ëþñòðû, è íåÿñíûå òåíè êà÷àëèñü èç ñòîðîíû â ñòîðîíó âìåñòå ñ çàíàâåñêàìè, ìåäëåííî ìåäëåííî. Ñòàðèê ñ äåòñòâà ñòðàäàë áëèçîðóêîñòüþ, òàê ÷òî ïûòàòüñÿ ðàçîáðàòü, óæèíàþò ëè â ãîñòèíîé, èëè ýòî âûñîêèå äåðåâüÿ îòáðàñûâàþò áåñïîêîéíûå òåíè, – áûëî ñîâåðøåííî áåñïîëåçíî.
Îí âåðíóëñÿ íà ñâîå ìåñòî è ñòàë æäàòü. Ïðîøëîé íî÷üþ øåë äîæäü, è öâåòû äî ñèõ ïîð èñòî÷àëè ïðèÿòíûé âëàæíûé çàïàõ. Íî çàòî ñâèðåïñòâîâàëà ìîøêàðà, è, ñêîëüêî áû äîí Ýóëîõèî íè ìàõàë ðóêàìè ó ëèöà, îò íàñåêîìûõ íå áûëî ñïàñåíèÿ: âî âçäðàãèâàþùèé ïîäáîðîäîê, â ëîá, äàæå â îïóùåííûå âåêè åæåñåêóíäíî âïèâàëèñü íåâèäèìûå æàëà. Ëèõîðàäî÷íîå âîçáóæäåíèå, êîòîðîå òàê ïîääåðæèâàëî åãî äíåì, òåïåðü ïðîøëî, íàâàëèëàñü óñòàëîñòü è êàêàÿ òî íåîáúÿñíèìàÿ ãðóñòü. Åìó áûëî íå ïî ñåáå îò îãðîìíîãî òåìíîãî ñàäà, è çàðàíåå òåðçàëà íàâÿç÷èâàÿ, óíèçèòåëüíàÿ êàðòèíà: êóõàðêà èëè ñëóãà – ñëîâîì, êòî íèáóäü çàñòàåò åãî çäåñü: «×òî ýòî âû äåëàåòå â ñàäó â òàêîé ÷àñ, äîí Ýóëîõèî? » È òóò æå ïîÿâëÿþòñÿ ñûí ñ íåâåñòêîé, ÷òîáû îêîí÷àòåëüíî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî îí ñóìàñøåäøèé. Åãî ïåðåäåðíóëî. Ïîâåðíóâ ãîëîâó, îí ñêîðåå óãàäàë, ÷åì ðàçãëÿäåë, ñðåäè êëóìá ñ õðèçàíòåìàìè è êóñòîâ òóáåðîç åäâà çàìåòíóþ òðîïèíêó, îãèáàþùóþ ãîëóáÿòíþ è âåäóùóþ ê ïîòàéíîé êàëèòêå. Ñòàðèê íåñêîëüêî óñïîêîèëñÿ, âñïîìíèâ, ÷òî òðèæäû ïðîâåðèë: çàùåëêà íà êàëèòêå íå çàåäàåò, è â ëþáóþ ñåêóíäó îí ñìîæåò óñêîëüçíóòü íà óëèöó íåçàìå÷åííûì.
«À âäðóã îí óæå ïðîøåë? » – ïîäóìàë ñòàðèê è ñíîâà çàáåñïîêîèëñÿ. Ïîòîìó ÷òî áûëî ìãíîâåíèå, êîãäà îí ïåðåñòàë îùóùàòü âðåìÿ è âïàë â çàáûòüå. Ýòî ñëó÷èëîñü ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ïîñëå òîãî, êàê îí òàéêîì ïðîáðàëñÿ â ñàä ÷åðåç äàâíî çàáûòóþ âñåìè êàëèòêó. Î÷íóëñÿ îí, óðîíèâ ìàëåíüêóþ âåùèöó, êîòîðóþ âñå âðåìÿ ìàøèíàëüíî âåðòåë â ðóêå. Îíà óïàëà è óäàðèëà åãî ïî áåäðó. Íåò, ìàëü÷èê íå ìîã ïðîñêî÷èòü íåçàìå÷åííûì: åãî øàãè ðàçáóäèëè áû ñòàðèêà, äà è ìàëûø, óâèäåâ ñâîåãî äåäóøêó ñèäÿùèì ó òðîïèíêè, ñïÿùèì, îáÿçàòåëüíî âñêðèêíóë áû îò íåîæèäàííîñòè.
Ýòà ìûñëü ïîäáîäðèëà åãî. Âåòåð òåïåðü äóë íåñèëüíî, ñòàðèê ïîíåìíîãó ïðèâûêàë ê ïðîõëàäå è óæå íå òàê äðîæàë.  êàðìàíå êóðòêè îí íàùóïàë ñâå÷ó, êóïëåííóþ ñåãîäíÿ äíåì â ìàãàçèí÷èêå íà óãëó. Ñòàðè÷îê äàæå óëûáíóëñÿ â òåìíîòå îò óäîâîëüñòâèÿ: îí âñïîìíèë óäèâëåííîå ëèöî ïðîäàâùèöû.  ìàãàçèíå îí äåðæàëñÿ âûñîêîìåðíî: ïðîõàæèâàëñÿ, íåáðåæíî ïîñòóêèâàÿ äëèííîé òðîñòüþ ñ ìåòàëëè÷åñêèì íàêîíå÷íèêîì, ïîêà æåíùèíà ðàñêëàäûâàëà ïåðåä íèì ñâå÷è âñåõ âèäîâ è ðàçìåðîâ. «Âîò ýòó», – ñêàçàë îí, ñäåëàâ áûñòðûé æåñò, êîòîðûé äîëæåí áûë îçíà÷àòü äîñàäó: Áîã çíàåò ÷åì ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ. Ïðîäàâùèöà õîòåëà áûëî çàâåðíóòü ñâå÷êó â áóìàãó, íî îí îòêàçàëñÿ è ïîñïåøíî âûøåë èç ìàãàçèíà. Îñòàòîê äíÿ îí ïðîâåë â êëóáå «Íàöèîíàëü», â ìàëåíüêîé êîìíàòêå äëÿ èãðû â ëîìáåð, ãäå íèêîãäà íèêîãî íå áûâàëî. Òåì íå ìåíåå íà âñÿêèé ñëó÷àé îí çàïåðñÿ èçíóòðè, ÷òîáû íå áåñïîêîèëè, è êëþ÷ îñòàâèë â çàìî÷íîé ñêâàæèíå. Çàòåì, óòîíóâ â ìÿãêîì ÿðêî àëîì ïëþøå êðåñëà, îòêðûë ñàêâîÿæ, ñ êîòîðûì íèêîãäà íå ðàññòàâàëñÿ, è èçâëåê îòòóäà äðàãîöåííûé ñâåðòîê. Ïðåäìåò áûë îáåðíóò êðàñèâûì øàðôîì áåëîãî øåëêà.

* * *

…  òîò âå÷åð, â ïåïåëüíûõ ñóìåðêàõ, îí âçÿë òàêñè è âåëåë øîôåðó êðóæèòü ïî îêðàèíàì ãîðîäà; äóë ïðèÿòíûé òåïëûé âåòåðîê, çà ãîðîäîì êðàñíîâàòî ñåðûé öâåò íåáà ïðèäàâàë ïåéçàæó íåêóþ çàãàäî÷íîñòü. Àâòîìîáèëü ìÿãêî ïëûë ïî ãëàäè àñôàëüòà, à çîðêèå ãëàçêè ñòàðèêà – åäèíñòâåííîå, ÷òî îñòàëîñü æèâîãî íà åãî äðÿáëîì, îáâèñøåì ìíîæåñòâîì ìåøî÷êîâ ëèöå, – ðàññåÿííî ñêîëüçèëè âäîëü êàíàëà, ïàðàëëåëüíîãî øîññå. È òóò îí åãî óâèäåë.
– Îñòàíîâèòåñü, – ñêàçàë îí, íî øîôåð íå óñëûøàë. – Ñòîéòå! Ñòîï!
Êîãäà ìàøèíà çàòîðìîçèëà, à ïîòîì, äàâ çàäíèé õîä, óïåðëàñü â êó÷ó ùåáåíêè, äîí Ýóëîõèî óáåäèëñÿ: ýòî è â ñàìîì äåëå – ÷åðåï. Âçÿâ åãî â ðóêè, ñòàðèê ïîçàáûë è î âåòåðêå, è î ñóìåðêàõ; ñ íàðàñòàþùèì âîëíåíèåì îí ðàññìàòðèâàë ýòó òâåðäóþ, ïðî÷íóþ, âðàæäåáíî íåïðèñòóïíóþ îáîëî÷êó, ëèøåííóþ ïëîòè è êðîâè, áåçíîñóþ, áåçãëàçóþ, áåçúÿçûêóþ. ×åðåï îêàçàëñÿ ìàëåíüêèì – äîí Ýóëîõèî ïîäóìàë: îí ïðèíàäëåæàë ðåáåíêó, – çàïûëåííûì, ãðÿçíûì, è â ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè çèÿëî îòâåðñòèå ñ çàçóáðåííûìè êðàÿìè, ðàçìåðîì ñ ìîíåòó. Ðîò îò èäåàëüíîãî òðåóãîëüíèêà íîñà îòäåëÿë èçÿùíûé ïåðåøååê, íå òàêîé æåëòûé, êàê, íàïðèìåð, íèæíÿÿ ÷åëþñòü. Ñòàðèê ñ óäîâîëüñòâèåì èññëåäîâàë ïàëüöåì ãëàçíèöû, îáõâàòèâ ÷åðåï ðóêîé òàê, ÷òî ïîëó÷àëîñü íå÷òî âðîäå ÷åï÷èêà; îí íàäåâàë ÷åðåï íà ñâîé êóëàê, à ïîòîì âûñîâûâàë îäèí ïàëåö èç íîñà, à äðóãîé – èçî ðòà, è ïîëó÷àëîñü ýòàêîå äëèííîå ðàçäâîåííîå æàëî; îí ðàçâëåêàëñÿ, øåâåëÿ ïàëüöàìè è ïðåäñòàâëÿÿ, ÷òî âñå ýòî – æèâîå.
Äâà äíÿ ñòàðèê ïðÿòàë åãî, çàâåðíóâ â øåëêîâûé øàðô, â ÿùèêå êîìîäà, â ïóçàòîì êîæàíîì ñàêâîÿæå, è íèêîìó íå ðàññêàçûâàë î ñâîåé íàõîäêå. Âåñü ñëåäóþùèé äåíü, ïîñëå òîãî êàê îí îáíàðóæèë ÷åðåï, ñòàðèê ïðîâåë ó ñåáÿ â êîìíàòå, íåðâíî ïðîõàæèâàÿñü ñðåäè ãðîìîçäêîé ìåáåëè ñâîèõ ïðåäêîâ. Îí ïî÷òè íå ïîäíèìàë ãîëîâû. Ñî ñòîðîíû ìîãëî ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ÷åëîâåê äîáðîñîâåñòíî è äàæå ñ íåêîòîðûì ñòðàõîì èçó÷àåò êðîâàâî êðàñíûé ìàãè÷åñêèé óçîð ïîñðåäèíå êîâðà. Íà ñàìîì äåëå óçîðà îí íå âèäåë. Ñíà÷àëà åãî ìó÷èëè ñîìíåíèÿ. Îí îæèäàë: à âäðóã åãî ïîäíèìóò íà ñìåõ? Ýòà ìûñëü ñïåðâà âûçâàëà ó íåãî ãíåâ, à ïîòîì òàêóþ òîñêó, ÷òî îí åäâà íå çàïëàêàë. È ñ ýòîãî ìîìåíòà äåðçêèé ïëàí óæå íå âûõîäèë ó íåãî èç ãîëîâû. Òîëüêî îäíàæäû îí ïîçàáûë î íåì: êîãäà, ñòîÿ ó îêíà, ñìîòðåë íà òåìíåþùóþ ãîëóáÿòíþ, âñþ â äûðî÷êàõ ëàçåéêàõ, è âñïîìèíàë, ÷òî êîãäà òî ýòîò äåðåâÿííûé äîìèê ñ áåñ÷èñëåííûìè äâåðöàìè íå áûë ïóñòûì è áåçæèçíåííûì, â íåì îáèòàëè ìàëåíüêèå ñåðûå è áåëûå ñóùåñòâà; îíè êëåâàëè, îñòàâëÿÿ âûáîèíêè â ïîëó ñâîåãî æèëèùà, à èíîãäà âäðóã âñïàðõèâàëè è ëåòàëè ñðåäè äåðåâüåâ è öâåòîâ. Îí ñ ãðóñòüþ äóìàë î òîì, êàêèå îíè áûëè ñëàáåíüêèå, êàêèå ëàñêîâûå, êàê äîâåð÷èâî ñàäèëèñü ê íåìó íà ëàäîíü, – ó íåãî âñåãäà íàõîäèëàñü äëÿ íèõ ãîðñòî÷êà çåðåí. Ñòîèëî ñæàòü ïàëüöû ïîñèëüíåå – è îíè ïðèêðûâàëè ãëàçà è âçäðàãèâàëè. Ïîòîì îí ïåðåñòàë îá ýòîì äóìàòü. Êîãäà ïðèøëè çâàòü ê óæèíó, ñòàðèê óæå âñå ðåøèë.  òó íî÷ü äîí Ýóëîõèî ñïàë êðåïêî. Ïðîñíóâøèñü, îí ñðàçó æå çàáûë, ÷òî âèäåë âî ñíå çëîáíóþ îðäó ãèãàíòñêèõ êðàñíûõ ìóðàâüåâ, êîòîðûå, çàïîëîíèâ ãîëóáÿòíþ, ñåÿëè ïàíèêó ñðåäè íåæíûõ ñîçäàíèé, à îí âî ñíå íàáëþäàë çà ïðîèñõîäèâøèì â áèíîêëü èç ñâîåãî îêíà.
Ñíà÷àëà îí äóìàë, ÷òî îò÷èñòèòü ÷åðåï íå ñîñòàâèò òðóäà, íî îøèáñÿ. Ãðÿçü, – âåðíåå, òî, ÷òî îí ñíà÷àëà ïðèíÿë çà ãðÿçü è ÷òî íà ñàìîì äåëå, ñóäÿ ïî åäêîìó çàïàõó, ñêîðåå âñåãî áûëî ýêñêðåìåíòàìè, – âúåëàñü â ñòåíêè, à íà çàòûëêå áëåñòåëà ìåòàëëè÷åñêèì áëåñêîì. Áåëûé øàðô ïîêðûâàëñÿ âñå íîâûìè æèðíûìè ñåðûìè ïÿòíàìè, ãðÿçü íå îòòèðàëàñü, è äîí Ýóëîõèî âîëíîâàëñÿ âñå ñèëüíåå è ñèëüíåå. Îäíàæäû, íå âûäåðæàâ, îí â ñåðäöàõ øâûðíóë ÷åðåï íà ïîë, òîò ïîêàòèëñÿ ïî êîâðó, è ñòàðèê ðàñêàÿëñÿ åùå äî òîãî, êàê ÷åðåï îñòàíîâèëñÿ. Îí áðîñèëñÿ íà ïîë, ïîïîëç çà ñáåæàâøèì ÷åðåïîì íà ÷åòâåðåíüêàõ, íàñòèã åãî è îñòîðîæíî ïîäíÿë. Òîãäà îí ïîäóìàë: íàäî ïîïðîáîâàòü êàêèì íèáóäü ìàñëîì… Ïî òåëåôîíó çàêàçàë áàíêó îëèâêîâîãî ìàñëà; ìàëü÷èøêó, äîñòàâèâøåãî åå, âñòðåòèë â äâåðÿõ è âûõâàòèë áàíêó ó íåãî èç ðóê, íå îáðàòèâ íè ìàëåéøåãî âíèìàíèÿ íà òðåâîæíûé âçãëÿä, êîòîðûì òîò îêèíóë êîìíàòó. Òðåïåùà îò âîëíåíèÿ, äîí Ýóëîõèî ñìî÷èë øàðô ìàñëîì è ñòàë òåðåòü, ñíà÷àëà î÷åíü îñòîðîæíî, à ïîòîì âñå áûñòðåå è ýíåðãè÷íåå, äî èçíåìîæåíèÿ. Ñêîðî îí ñ ðàäîñòüþ îáíàðóæèë, ÷òî ñðåäñòâî äåéñòâóåò: ê åãî íîãàì âûïàë äîæäè÷åê ïûëè è êðóïèíîê ãðÿçè. Ñòàðèê è íå çàìåòèë, ÷òî èñïà÷êàë îëèâêîâûì ìàñëîì ìàíæåòû ðóáàøêè è îáøëàãà êóðòêè. Çàêîí÷èë, âñêî÷èë íà íîãè, âûñîêî ïîäíÿë ÷åðåï íàä ãîëîâîé è çàëþáîâàëñÿ èì, ÷èñòûì, ñèÿþùèì, íåïîäâèæíûì, ñ òî÷å÷êàìè, ïîõîæèìè íà êàïåëüêè ïîòà, íà îêðóãëîé ïîâåðõíîñòè ñêóë.
Îí ñíîâà ëþáîâíî óïàêîâàë ñâîå ñîêðîâèùå, çàïåð ñàêâîÿæ è âûøåë èç êëóáà. Òàêñè, êîòîðîå îí âçÿë íà ïëîùàäè Ñàí Ìàðòèí , ïîäâåçëî äîíà Ýóëîõèî ê òûëüíîé ñòîðîíå åãî äîìà â Îððàíòèè . Òåìíåëî. Îí ïîìåäëèë ìèíóòó â ïðîõëàäíîé ïîëóòüìå óëèöû, îïàñàÿñü, ÷òî êàëèòêà çàïåðòà. Îáåññèëåâøèé îò ïåðåæèâàíèé, ïðîòÿíóë ê íåé ðóêó è äàæå ïîäïðûãíóë îò ðàäîñòè: êàëèòêà ñ êîðîòêèì ñêðèïîì îòâîðèëàñü.
 ïåðãîëå ðàçãîâàðèâàëè. À îí òàê ïîãðóçèëñÿ â ñâîè ïåðåæèâàíèÿ, ÷òî äàæå íà âðåìÿ ïîçàáûë î öåëè ñâîåé áåçóìíîé çàòåè, è âîñïðèíÿë ýòè ãîëîñà è øîðîõè êàê ïîëíåéøóþ íåîæèäàííîñòü. Åìó ïîêàçàëîñü: ñåðäöå åãî ðàçäóâàåòñÿ, ñëîâíî êèñëîðîäíûé ìåøîê, ïîäêëþ÷åííûé ê óìèðàþùåìó. Îí ðåøèë ïðèãíóòüñÿ, íî çàïíóëñÿ î êàìåíü è óïàë íè÷êîì. Ïî÷óâñòâîâàë ðåçêóþ áîëü âî ëáó, à âî ðòó îùóòèë íåïðèÿòíûé âêóñ âëàæíîé çåìëè, îäíàêî âñòàòü äàæå íå ïîïûòàëñÿ – òàê è ëåæàë, ïî÷òè ïîãðåáåííûé â öâåòàõ, òÿæåëî äûøà, òî è äåëî âçäðàãèâàÿ. Âñå æå, ïàäàÿ, îí óñïåë ïîäíÿòü ðóêó ñ ÷åðåïîì è ñåé÷àñ äåðæàë åãî íà âåñó íàä çåìëåé. ×åðåï îñòàëñÿ ÷èñòûì.
Îò åãî óáåæèùà äî ïåðãîëû áûëî ìåòðîâ äâàäöàòü, è äîí Ýóëîõèî ñëûøàë ëèøü íåÿñíûé øóì, â êîòîðîãî íå ìîã ðàçîáðàòü íè ñëîâà. Ñ òðóäîì ïîäíÿëñÿ. Ïðèãëÿäåâøèñü, îí ðàçëè÷èë ïîä ñâîäîì âåòâåé áîëüøèõ ÿáëîíü, êîðíè êîòîðûõ óïèðàëèñü â öîêîëü äîìà, ñâåòëûé ñòðîéíûé ñèëóýò è ïîíÿë, ÷òî ýòî åãî ñûí. Ðÿäîì ñ íèì âèäíåëàñü ôèãóðêà ïîìåíüøå è ïîèçÿùíåå, ïðèæàâøàÿñÿ ê íåìó. Ýòî åãî íåâåñòêà. Äîí Ýóëîõèî ÷àñòî ÷àñòî ìîðãàë, òåð ãëàçà, ìó÷èòåëüíî ïûòàëñÿ ðàçãëÿäåòü ðÿäîì ñ íèìè ìàëü÷èêà – íî òùåòíî. È òóò îí óñëûøàë åãî ñìåõ: ÷èñòûé äåòñêèé ñìåõ, âíåçàïíûé, áåçóäåðæíûé. Ìàëü÷èê ïðîì÷àëñÿ ïî ñàäó, êàê äèêèé çâåðåê. Áîëüøå æäàòü áûëî íåëüçÿ. Ñòàðèê äîñòàë èç êàðìàíà êóðòêè ñâå÷ó, íà îùóïü ñãðåá íà ñåðåäèíó òðîïèíêè âåòêè, êîìüÿ çåìëè, êàìåøêè è íà âåðøèíå ýòîé êó÷è, êîòîðóþ íåèçáåæíî çàìåòèë áû âñÿêèé èäóùèé ïî òðîïèíêå, óñòàíîâèë ñâå÷ó. Ïîòîì, ñ âåëèêèìè ïðåäîñòîðîæíîñòÿìè, ÷òîáû, íå äàé Áîã, ñâå÷êà íå óïàëà, îí íàäåë íà íåå ÷åðåï. Óæàñíî âîëíóÿñü, íàãíóëñÿ òàê, ÷òî ïî÷òè êàñàëñÿ ðåñíèöàìè ñìàçàííîãî ìàñëîì ÷åðåïà, è åäâà íå âñêðèêíóë îò ðàäîñòè: ðàñ÷åò îêàçàëñÿ òî÷íûì, èç äûðêè â ñâîäå ÷åðåïà âûñîâûâàëñÿ êîí÷èê ñâå÷è è áåëåë â òåìíîòå, ñëîâíî òóáåðîçà. Íî ëþáîâàòüñÿ áûëî íåêîãäà. Îòåö ìàëü÷èêà âîçâûñèë ãîëîñ, è, õîòÿ ñëîâ ñòàðèê ïî ïðåæíåìó íå ðàçîáðàë, áûëî ÿñíî: îí îáðàùàåòñÿ ê ñûíó. Âñå òðîå ïåðåãîâàðèâàëèñü: ãóñòîé ãîëîñ îòöà ãóäåë ïî íàðàñòàþùåé, æåíñêèé ãîëîñ ìåëîäè÷íî æóð÷àë, òî è äåëî ñëûøàëèñü çâîíêèå âûêðèêè ðåáåíêà. Ïîòîì íàñòóïèëî êîðîòêîå ìîë÷àíèå, êîòîðîå âçîðâàëîñü âèçãîì ìàëü÷èêà: «Íî ó÷òè: ñåãîäíÿ íàêàçàíèþ óæå êîíåö. Òû ñêàçàë: ñåìü äíåé, è ñåãîäíÿ îíè çàêàí÷èâàþòñÿ». Ïîñëå ýòèõ ñëîâ ñòàðèê óñëûøàë òîðîïëèâûå øàãè.
Îí ÷òî, áåæèò ïî òðîïèíêå? Íàñòóïàë ðåøàþùèé ìîìåíò. Äîí Ýóëîõèî çàäîõíóëñÿ îò âîëíåíèÿ, íî ñïðàâèëñÿ ñ ñîáîé è äîâåë çàäóìàííîå äî êîíöà. Ïåðâàÿ ñïè÷êà âñïûõíóëà ñëàáûì ñèíåâàòûì ïëàìåíåì è òóò æå ïîãàñëà. Âòîðàÿ ãîðåëà õîðîøî. Îáæèãàÿ ïîäóøå÷êè ïàëüöåâ, íî íå ÷óâñòâóÿ áîëè, ñòàðèê äåðæàë ñïè÷êó îêîëî ÷åðåïà åùå íåñêîëüêî ñåêóíä, ïîñëå òîãî êàê óæå çàãîðåëàñü ñâå÷à. Îí áûëî çàñîìíåâàëñÿ â óñïåõå çàäóìàííîãî, ïîòîìó ÷òî ïðåäñòàâëÿë ñåáå âñå íåñêîëüêî èíà÷å, íî òóò âäðóã ïîëûõíóëî, êàçàëîñü, ïðÿìî ó íåãî â ðóêàõ, ñ ãðîìêèì òðåñêîì, êàê áóäòî êòî íàñòóïèë íà ñóõèå âåòêè, – è âåñü ÷åðåï îñâåòèëñÿ èçíóòðè, èçâåðãàÿ îãîíü íîñîì, ðòîì è ãëàçíèöàìè. «Âåñü çàíÿëñÿ! » – âîñêëèêíóë âîñõèùåííûé äîí Ýóëîõèî. Îí ñòîÿë íåïîäâèæíî è ïîâòîðÿë, êàê èñïîð÷åííàÿ ïëàñòèíêà: «Ýòî âñå ìàñëî, ìàñëî», çàâîðîæåííûé âîëøåáíûì ïûëàþùèì ÷åðåïîì.
Òóò òî è ðàçäàëñÿ êðèê. Âîïëü çâåðÿ, ïðîíçåííîãî ìíîæåñòâîì ñòðåë. Âîçëå ñòàðèêà ñòîÿë âíóê. Ðóêè åãî áûëè âûòÿíóòû âäîëü òåëà, ïàëüöû ñóäîðîæíî ïîäåðãèâàëèñü. Ìåðòâåííî áëåäíûé, äðîæàùèé, ðîò è ãëàçà øèðîêî ðàñêðûòû, èç ãîðëà ó íåãî ñàìè ñîáîé âûðûâàëèñü ñòðàííûå õðèïû. «Îí ìåíÿ âèäåë, âèäåë!» – èñïóãàëñÿ äîí Ýóëîõèî. Íî, âçãëÿíóâ íà ìàëü÷èêà, ñðàçó ïîíÿë, ÷òî íåò, íå âèäåë, – åãî âíóê ñåé÷àñ íå âèäèò íè÷åãî, êðîìå ïûëàþùåé ãîëîâû. Ê íåé áûë ïðèêîâàí âçãëÿä ðåáåíêà, â ãëàçàõ åãî îòðàæàëñÿ ãëóáîêèé, ïåðâîáûòíûé óæàñ. Âñå ýòî ñëó÷èëîñü îäíîâðåìåííî: âñïûøêà, âîïëü, â ÿðêîì ñâåòå ïëàìåíè – ìàëü÷èê â êîðîòêèõ øòàíèøêàõ, îõâà÷åííûé äèêèì ñòðàõîì. Ñòàðèê óñïåë ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïîäóìàòü, ÷òî ðåàëüíîñòü ïðåâçîøëà âñå åãî îæèäàíèÿ, è óñëûøàë, ÷òî ê íèì èäóò. Óæå íå áîÿñü øóìåòü, îí ïîâåðíóëñÿ è â íåñêîëüêî ïðûæêîâ, áåçæàëîñòíî òîï÷à êëóìáû ðîç è õðèçàíòåì, îñâåùàåìûå îòáëåñêàìè îãíÿ, ïðåîäîëåë ðàññòîÿíèå äî êàëèòêè. Äîáåæàâ äî íåå, îí óñëûøàë åùå îäèí êðèê, æåíñêèé, òîæå ãðîìêèé, íî âñå æå íå òàêîé óäèâëåííûé, êàê âîïëü âíóêà. Äîí Ýóëîõèî íå îñòàíîâèëñÿ, äàæå ãîëîâû íå ïîâåðíóë.
Íà óëèöå ñâåæèé âåòåð îñòóäèë åìó ëîá è âçúåðîøèë ðåäêèå âîëîñû, íî îí ýòîãî íå çàìåòèë. Îí øåë è øåë, î÷åíü ìåäëåííî, òî è äåëî çàäåâàÿ ïëå÷îì îãðàäó ñàäà, ñ÷àñòëèâî óëûáàÿñü, ñ êàæäûì øàãîì äûøà âñå ëåã÷å è ðîâíåå.

.  | index
 
shim Casa Literaturii, poeziei şi culturii. Scrie şi savurează articole, eseuri, proză, poezie clasică şi concursuri. shim
shim
poezii  Căutare  Agonia - Ateliere Artistice  

Reproducerea oricăror materiale din site fără permisiunea noastră este strict interzisă.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politică de publicare şi confidenţialitate

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!